Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho điểm I ( 1 ; 5 ; 2 ) và mặt phẳng ( P ) : 2 x + y + 3 z + 1 = 0 . Phương trình của mặt cầu ( S ) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) là

Trong không gian Oxyz , cho điểm  và mặt phẳng . Phương trình của mặt cầu có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Vì mặt cầu ( S ) có tâm I ( 1 ; 5 ; 2 ) tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) : 2 x + y + 3 z + 1 = 0 nên mặt cầu ( S ) có bán kính là R = I H = 14 ​ ( I H ⊥ ( P ) , H ∈ ( P ) ) Suy ra phương trình mặt cầu ( S ) là: ( x − 1 ) 2 + ( y − 5 ) 2 + ( z − 2 ) 2 = 14

Đáp án C

Vì mặt cầu  có tâm  tiếp xúc với mặt phẳng  nên mặt cầu có bán kính là 

Suy ra phương trình mặt cầulà: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn nội tiếp trong đường tròn ( O ) , các đường cao AI , BK của tam giác ABC cắt nhau tại H ( I thuộc BC ,K thuộc AC ).AI và BK cắt đường tròn ( O ) lần lượt tại D và E...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG