Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho điểm A ( 1 ; 1 ; 2 ) v a ˋ B ( 3 ; 4 ; 5 ) . Tọa độ vecto A B là

Trong không gian Oxyz cho điểm . Tọa độ vecto  là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Phương pháp Cho hai điểm A ( x 1 ​ ; y 1 ​ ; z 1 ​ ) , B ( x 2 ​ ; y 2 ​ ; z 2 ​ ) ⇒ A B = ( x 2 ​ − x 1 ​ ; y 2 ​ − y 1 ​ ; z 2 ​ − z 1 ​ ) Cách giải: Ta có: A B = ( 3 − 1 ; 4 − 1 ; 5 − 2 ) = ( 2 ; 3 ; 3 )

Đáp án B

Phương pháp
Cho hai điểm 
Cách giải:
Ta có: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) , liên tục trên Rvà có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG