Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho điểm E ( 2 ; 1 ; 3 ) , mặt phẳng ( P ) : 2 x + 2 y − z − 3 = 0 và mặt cầu ( S ) : ( x − 3 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + ( z − 5 ) 2 = 36 Gọi Δ là đường thẳng đi qua E nằm trong mặt phẳng ( P ) và cắt ( S ) tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình của Δ là

Trong không gian Oxyz cho điểm , mặt phẳng  và mặt cầu  Gọi  là đường thẳng đi qua E nằm trong mặt phẳng  và cắt  tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình của  là

  1. open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic x equals 2 plus 9 italic t end cell row cell italic y equals 1 plus 9 italic t end cell row cell italic z equals 3 plus 8 italic t end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic x equals 2 − 5 italic t end cell row cell italic y equals 1 plus 3 italic t end cell row cell italic z equals 3 end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic x equals 2 plus italic t end cell row cell italic y equals 1 − italic t. end cell row cell italic z equals 3 end cell end table close

  4. open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic x equals 2 plus 4 italic t end cell row cell italic y equals 1 plus 3 italic t end cell row cell italic z equals 3 − 3 italic t end cell end table close

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu ( S ) ( x − 3 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + ( z − 5 ) 2 = 36 có tâm I ( 3 ; 2 ; 5 ) và bán kính R = 6 Ta có: Do đó điểm E nằm trong mặt cầu ( S ) Ta lại có: E ∈ ( P ) và nên giao điểm của ( Δ ) và ( S ) nằm trên đường tròn giao tuyến ( C ) tâm K của mặt phẳng ( P ) và mặt cầu ( S ) , trong đó K là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng ( P ) Giả sử Δ ∩ ( S ) = { A ; B } . Độ dài AB nhỏ nhất khi và chỉ khi d ( K , Δ ) lớn nhất. Gọi F là hình chiếu của Ktrên ( Δ ) khi đó d ( K ; Δ ) = K F ≤ K E . Dấu "="xảy ra khi và chỉ khi F ≡ E Ta có . Ta có: , cùng phương với . Vì nên có một vectơ chỉ phương là . Suy ra phương trình đường thẳng

Mặt cầu  có tâm  và bán kính 
Ta có: stack italic E I with rightwards arrow on top equals left parenthesis 1 semicolon 1 semicolon 2 right parenthesis not stretchy comes from italic E I equals vertical line stack italic E I with rightwards arrow on top vertical line equals square root of 1 squared plus 1 squared plus 2 squared end root equals square root of 6 less than 6 equals italic R 

Do đó điểm E nằm trong mặt cầu 
Ta lại có:  và open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic E element of capital delta end cell row cell capital delta subset of open parentheses P close parentheses end cell end table close nên giao điểm của  và  nằm trên đường tròn giao tuyến  tâm K của mặt phẳng  và mặt cầu , trong đó K là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng 
Giả sử . Độ dài AB nhỏ nhất khi và chỉ khi  lớn nhất.

Gọi F là hình chiếu của K trên  khi đó .
Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi 
Ta có open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell I K perpendicular open parentheses P close parentheses end cell row cell K italic E perpendicular capital delta end cell end table not stretchy rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell I K perpendicular capital delta end cell row cell K italic E perpendicular capital delta end cell end table not stretchy comes from I italic E perpendicular capital delta close close.
Ta có: open square brackets italic n with not stretchy rightwards arrow on top subscript open parentheses P close parentheses end subscript comma stack italic E I with rightwards arrow on top close square brackets equals left parenthesis 5 semicolon − 5 semicolon 0 right parenthesis, cùng phương với .
Vì  nên  có một vectơ chỉ phương là italic u with not stretchy rightwards arrow on top equals left parenthesis 1 semicolon − 1 semicolon 0 right parenthesis.
Suy ra phương trình đường thẳng capital delta colon open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic x equals 2 plus italic t end cell row cell italic y equals 1 − italic t end cell row cell italic z equals 3 end cell end table close

 

2

Câu hỏi tương tự

M ộ t vi ê n g ạ ch h ì nh vu ô ng c ạ nh 40 cm . Ng ườ i thi ê t k ê đã s ử d ụ ng b ố n đườ ng parabol c ó chung đỉ nh t ạ i t â m vi ê n g ạ ch đề t ạ o ra b ố n c á nh hoa ( đượ c t ô m à u nh ư ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG