Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho điểm M 3;1;1 . Mặt phẳng P đi qua M và cắt chiều dương của các trục Ox, Oy, Ozlần lượt tại các điểm A a;0;0, B 0;b;0, C 0;0;c. Biết OA= 2OB và thể tích khối tứ diện OABC đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị biểu thức S = a + b + cbằng

Trong không gian Oxyz , cho điểm M 3;1;1 . Mặt phẳng P đi qua M và cắt chiều dương của các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A a;0;0, B 0;b;0, C 0;0;c. Biết OA = 2OB và thể tích khối tứ diện OABC đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị biểu thức S = a + b + c bằng

  1. 14

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A. 4 57 ​ Gọi phương trình mặt phẳng P là a x ​ + b y ​ + c z ​ = 1 với a, b. c > 0. OA = 2OB⇒ a = 2b. Mặt phẳng P đi qua M nên a 3 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ = 1 Thể tích khối tứ diện OABC là V O A BC ​ = 6 1 ​ O A . OB . OC = 6 1 ​ ab c = 3 1 ​ b 2 c Ta có: 1 = a 3 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ = 2 b 3 ​ + b 1 ​ + c 1 ​ = 2 b 5 ​ + c 1 ​ = 4 b 5 ​ + 4 b 5 ​ + c 1 ​ ≥ 3. 3 16 b 2 c 25 ​ ​ ⇔ 27 1 ​ ≥ 16 b 2 c 25 ​ ⇔ b 2 c ≥ 16 675 ​ Do đó V O A BC ​ = 3 1 ​ b 2 c ≥ 16 225 ​ , ∀ b , c > 0 Dấu bằng xảy ra khi ⎩ ⎨ ⎧ ​ a = 2 b 4 b 5 ​ = c 1 ​ = 3 1 ​ ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ a = 2 15 ​ b = 4 15 ​ c = 3 ​ S = a + b + c = 4 57 ​

A. 

Gọi phương trình mặt phẳng P là  với a, b. c > 0.
OA = 2OB ⇒ a = 2b.
Mặt phẳng P đi qua M nên 
Thể tích khối tứ diện OABC là 
Ta có:

Do đó 
Dấu bằng xảy ra khi 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm: A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0; -1), D(4; 1; 0). Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. Xác định tọa độ tâm I và bán kính của mặt cầu.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG