Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian (Oxyz) cho điểm M(2,3,1) và hai đường thẳng Phương trình của đường thẳng d qua M, cắt là giao điểm của hai mặt nào sau đây:

Trong không gian (Oxyz) cho điểm M(2,3,1) và hai đường thẳngd subscript 1 colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x plus y equals 0 end cell row cell x minus y plus z plus 4 equals 0 end cell end table close d subscript 2 colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 minus 3 t end cell row cell y equals t end cell row cell z equals 2 t end cell end table close  Phương trình của đường thẳng d qua M, cắt là giao điểm của hai mặt nào sau đây:
 

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus 9 y plus 5 z plus 20 equals 0 end cell row cell x minus 2 y minus 5 z plus 9 equals 0 end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus 9 y plus 5 z minus 20 equals 0 end cell row cell x minus 2 y minus 5 z plus 9 equals 0 end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus 9 y plus 5 z minus 20 equals 0 end cell row cell x plus 2 y minus 5 z plus 9 equals 0 end cell end table close

  4. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x plus 9 y plus 5 z plus 20 equals 0 end cell row cell x minus 2 y plus 5 z plus 9 equals 0 end cell end table close

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian, cho đườ ng th ẳ ng ( d) c ó ph ươ ng trinh: ( t ∈ R ) m ặ t ph ẳng ( α ) : m x − 4 y + 2 z − 2 n − 4 = 0 T ì m gi á tr ị m , n đê đườ ng th ẳ ng (d) n ẳ m trong m ặ t ph ẳ ng ( ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG