Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho điểm A ( 1 ; 2 ; 3 ) . Gọi M,N,Plần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng ( MNP ) là

Trong không gian Oxyz , cho điểm . Gọi M,N,P lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có M ( 1 ; 0 ; 0 ) , N ( 0 ; 2 ; 0 ) , P ( 0 ; 0 ; 3 ) . Do đó phương trình ( MNP ) là 1 x ​ + 2 y ​ + 3 z ​ = 1

Đáp án A

Ta có . Do đó phương trình  là 

1

Câu hỏi tương tự

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn thì sau 5 24 ​ giờ đây bể. Nếu lúc đầu chỉmở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 5 6 ​ giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếungay từ đầu chỉ mở vò...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG