Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho điểm E (2;1;3), mặt phẳng ( P ) : 2 x + 2 y − z − 3 = 0 và mặt cầu ( S ) : ( x − 3 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + ( z − 5 ) 2 = 36 .Gọi △ là đường thẳng đi qua E , nằm trong (P)và cắt (S)tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Biết △ có một vec-tơ chỉ phương u = ( 2018 ; y 0 ​ ; z 0 ​ ) . Tính T = z 0 ​ − y 0 ​

Trong không gian Oxyz , cho điểm E (2;1;3), mặt phẳng  và mặt cầu . Gọi là đường thẳng đi qua E , nằm trong (P) và cắt (S) tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Biết có một vec-tơ chỉ phương . Tính 

  1. T=0

  2. T= - 2018

  3. T= 2018

  4. T= 1009

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Mặt cầu (S)có tâm I (3;2;5) và bán kính R =6 I E = 1 2 + 1 2 + 2 2 ​ = 6 ​ < R ⇒ điểm E nằm trong mặt cầu (S). Gọi H là hình chiếu của I trên mặt phẳng (P), A và B là hai giao điểm của △ với (S) Khi đó, AB nhỏ nhất ⇔ A B ⊥ H E , mà A B ⊥ I H nên A B ⊥ ( H I E )

Đáp án C

Mặt cầu (S) có tâm I (3;2;5) và bán kính R = 6

điểm E nằm trong mặt cầu (S).
Gọi H là hình chiếu của I trên mặt phẳng (P), A và B là hai giao điểm của với (S)

Khi đó, AB nhỏ nhất mà  nên 

1

Câu hỏi tương tự

Hai bên sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc, một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đên sB với vận tốc 3km/h. Sau khi đến B, canô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG