Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho điểm A(3;-4;0), B(0;2;4), C(4;2;1). Tọa độ điểm D trên trục Ox sao cho AD = BC là

Trong không gian Oxyz cho điểm A(3;-4;0), B(0;2;4), C(4;2;1). Tọa độ điểm D trên trục Ox sao cho AD = BC là

  1. D(1;0;0), D(4;0;0)

  2. D(0;0;0), D(6;0;0)

  3. D(0;0;0), D(4;0;0)

  4. D(1;0;0), D(6;0;0)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Trong Oxyz cho đường thẳng (d): 2 x + 1 ​ = 1 y − 1 ​ = 3 z − 2 ​ và mặt phẳng ( P ) : x − y − z − 1 = 0 . Tìm phương trình chính tắc của đường thẳng ( △ ) đi qua A(1;1;-2) song song với mặt phẳng (P)...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG