Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho điểm A(1;-1;0) và đường thẳng d: 2 x + 1 ​ = 1 y − 1 ​ = − 3 z ​ . Mặt phẳng (P) chứa A và vuông góc với đường thẳng (d). Tọa độ điểm B có hoành độ dương thuộc trục Ox sao cho khoảng cách từ B đến mặt phẳng (P) bằng 14 ​ là:

Trong không gian Oxyz cho điểm A(1;-1;0) và đường thẳng d: .

Mặt phẳng    (P) chứa A và vuông góc với đường thẳng    (d). Tọa độ điểm B có hoành độ dương  thuộc trục Ox sao cho khoảng cách từ B đến mặt phẳng    (P) bằng  là:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. B ( 2 15 ​ ; 0 ; 0 )

ĐÁP ÁN A.  

1

Câu hỏi tương tự

Xác định tham số p, tọa độ đỉnh, tiêu điểm và phương trình đường chuẩn parabol : x 2 − 2 x + 8 y + 17 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG