Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho hai vectơ a = ( 3 ; − 2 ; 1 ) , b = ( 2 ; 1 ; − 1 ) . Với giá trị nào của m thì hai vectơ u = m a − 3 b và v = 3 a − 2 m b cùng phương?

 Trong không gian Oxyz cho hai vectơ . Với giá trị nào của m thì hai vectơ  và  cùng phương?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. m = ± 2 3 2 ​ ​

ĐÁP ÁN B.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho 4 điềm A(5;1;3);B(1;6;2);C(5;0;4);D(4;0;6) . Viết phương trình mặt phẳng ( α ) chứa AB và song song với CD

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG