Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 ​ : − 1 x − 3 ​ = 2 y − 1 ​ = 1 z ​ v a ˋ d 2 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + t y = − 1 − t z = 2 ​ . Viết phương trình mặt chứa d 2 và song song với d 1 .

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng . Viết phương trình mặt chứa d2và song song với d1.

  1. x + y + z +2 =0

  2. x + y -z +2=0

  3. x-y-z+2=0

  4. x - y - z-2=0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.x + y -z +2=0

ĐÁP ÁN B. x + y -z +2=0 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai mặt phẳng: 2 x − m y + 3 z − 6 + m = 0 và ( m + 3 ) x − 2 y + ( 5 m + 1 ) z − 10 = 0 Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng song song; trùng nhau; cắt nhau; vuông góc.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG