Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng d 1 ​ : 1 x − 1 ​ = − 1 y + 1 ​ = 2 z ​ ; d 2 ​ : 1 x ​ = 2 y − 1 ​ = 1 z ​ .Đường thẳng d đi qua A ( 5 ; − 3 ; 5 ) và cắt hai đường thẳng d 1 ​ , d 2 ​ lần lượt tại B C. Tính độ dài BC .

Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng . Đường thẳng d đi qua  và cắt hai đường thẳng lần lượt tại B C. Tính độ dài BC .
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG