Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d 1 và d 2 : d 1 ​ : 2 x − 2 ​ = 3 y − 3 ​ = − 5 z + 4 ​ ; d 2 ​ : 3 x + 1 ​ = − 2 y − 4 ​ = − 1 z + 4 ​ Tính khoảng cách giữad 1 vàd 2 .

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng dvà d2:

Tính khoảng cách giữa dvà d2 .

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

d ( d 1 ​ , d 2 ​ ) = d ( N , ( P )) t ro n g đ o ˊ N ( − 1 ; 4 ; − 4 ) ∈ d 2 ​ V ậ y d ( d 1 ​ , d 2 ​ ) = 1 + 1 + 1 ​ ∣ − 1 + 4 − 4 − 1 ∣ ​ = 3 ​ 2 ​ .

2

Câu hỏi tương tự

Một khối trụ có bán kính đáy n = 5cm, đường cao h = 7 cắt khối trụ bởi một mặt phẳng // với trục cắt trục 3cm. Tính diện tích thiết diện.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG