Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P):2x-y-2z-9=0 và (Q):4x-2y-4z-6=0.Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng :

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P):2x-y-2z-9=0 và (Q):4x-2y-4z-6=0.Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng : 

  1. 0

  2. 2

  3. 1

  4. 3

R. Roboteacher4

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A ( 0 ; 1 ; − 5 ) ∈ ( P ) ⇒ d (( P ) , ( Q )) ​ = d ( A , ( Q )) ​ = 4 2 + ( − 2 ) 2 + ( − 4 ) 2 ​ ∣ 4.0 − 2.1 + 4.5 − 6 ∣ ​ = 2 Chọn B.

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

T r o n g space m ặ t space p h ẳ n g space t ọ a space đ ộ space O x y comma space c h o space t a m space g i á c space A B C space v u ô n g space t ạ i space A space c ó space t r ọ n g space t â m space straight G open parentheses 1 semicolon 5 over 3 close parentheses space v à space b a space đ ỉ n h space A comma B comma C space t ư ơ n g space ứ n g space n ằ m space t r ê n space 3 space đ ư ờ n g space t h ẳ n g straight d subscript 1 colon 3 straight x plus straight y minus 8 equals 0 semicolon straight d subscript 2 colon straight x minus straight y equals 0 semicolon straight d subscript 3 colon straight x minus 3 straight y plus 4 equals 0.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG