Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A ( 3 ; − 2 ; 0 ) , B ( − 1 ; 2 ; 4 ) . Xét (T) nội tiếp mặt cầu đường kính AB và có trục nằm trên đường thẳng AB. Thể tích khối trụ đạt giá trị lớn nhất thì chứa đường tròn đáy đi qua điểm nào dưới đây?

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm . Xét (T) nội tiếp mặt cầu đường kính AB và có trục nằm trên đường thẳng AB. Thể tích khối trụ đạt giá trị lớn nhất thì chứa đường tròn đáy đi qua điểm nào dưới đây?

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D . C ( − 1 ; 0 ; 2 3 ​ ) Ta có: A B ( − 4 ; 4 ; 4 ) . Bán kính mặt cầu R = 2 1 ​ A B = 2 1 ​ ( − 4 ) 2 + 4 2 + 4 2 ​ = 2 3 ​ Gọi O ( 1 ; 0 ; 2 ) là tâm của mặt cầu Gọi h là chiều cao của trụ, r là bán kính đáy của trụ Ta có: V T ​ = π r 2 h = π ( R 2 − 4 h 2 ​ ) h = f ( h ) Xét hàm số f(h) có: f ′ ( h ) = π R 2 − 4 3 π ​ h 2 = 0 ⇔ h = 3 2 R 3 ​ ​ Suy ra: V T ( m a x ) ​ khi h = 3 2 R 3 ​ ​ = 4 Gọi (P) là mặt phẳng chứa đáy của trụ, suy ra mp (P) nhận AB ( − 4 ; 4 ; 4 ) làm VTPT và cách O một khoảng bằng 2. Phương trình mặt phẳng (P) có dạng là − 4 x + 4 y + 4 z + D = 0 d ( ( P ) , O ) = ( − 4 ) 2 + 4 2 + 4 2 ​ ∣ − 4.1 + 4.0 + 4.2 + D ∣ ​ = 4 3 ​ ∣ 4 + D ∣ ​ ⇔ [ D = − 4 − 8 3 ​ D = − 4 + 8 3 ​ ​ Do đó: ( P 1 ​ ) : − 4 x + 4 y + 4 z − 4 − 8 3 ​ = 0 ( P 2 ​ ) : − 4 z + 4 y + 4 z − 4 + 8 3 ​ = 0 Thay các đáp án, ta thấy đáp án D nằm trên ( P 1 ​ )

Ta có: . Bán kính mặt cầu 

Gọi  là tâm của mặt cầu

Gọi h là chiều cao của trụ, r là bán kính đáy của trụ

Ta có: 

Xét hàm số f(h) có: 

Suy ra: 

Gọi (P) là mặt phẳng chứa đáy của trụ, suy ra mp (P) nhận  làm VTPT và cách O một khoảng bằng 2.

Phương trình mặt phẳng (P) có dạng là 

Do đó: 

Thay các đáp án, ta thấy đáp án D nằm trên 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(1;−3;2) , B(−2;1;−3) . Xét hai điểm M, N thay đổi trong mặt phẳng (Oxy) sao cho MN = 1. Giá trị lớn nhất của ∣ A M − BN ∣ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG