Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm P ( 0 ; 0 ; − 3 ) và Q ( 1 ; 1 ; − 3 ) . Vectơ PQ ​ + 3 j ​ có tọa độ là

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm  và . Vectơ  có tọa độ là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có PQ ​ = ( 1 ; 1 ; 0 ) ⇒ PQ ​ + 3 j ​ = ( 1 ; 4 ; 0 ) với j ​ ( 0 ; 1 ; 0 )

Chọn C

Ta có  với 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường thẳng ( Δ ) và (d) có phương trình: ( Δ ): − 7 x − 3 ​ = 2 y − 1 ​ = 3 z − 1 ​ , ( d ): 1 x − 7 ​ = 2 y − 3 ​ = − 1 z − 9 ​ . Lập phương trình đường thẳng qua (d 1 ) đối xứng với (d) qua...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG