Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A ( 1 ; 2 ; − 1 ) , B ( 0 ; 1 ; 2 ) và đường thẳng d : 1 x ​ = 2 y ​ = 3 z ​ . Mặt phẳng chứa đường thẳng AB và song song với đường thẳng d có phương trình là

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm  và đường thẳng . Mặt phẳng chứa đường thẳng AB và song song với đường thẳng d có phương trình là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Gọi (P) là mặt phẳng thỏa đề bài Đường thẳng d đi qua O ( 0 ; 0 ; 0 ) và nhận vectơ u d ​ ​ = ( 1 ; 2 ; 3 ) làm vectơ chỉ phương. [ A B , u d ​ ​ ] = ( − 9 ; 6 ; − 1 )  = 0 (P) chứa d và ( P ) // d ⇒ ( P ) đi qua O ( 0 ; 0 ; 0 ) và nhận n = [ A B , u d ​ ​ ] làm vectơ pháp tuyến => (P) có phương trình − 9 ( x − 1 ) + 6 ( y − 2 ) − ( z + 1 ) = 0 hay ( P ) : 9 x − 6 y + z + 4 = 0 *) Thử lại: vì điểm O ( 0 ; 0 ; 0 ) thược d nhưng không thuộc (P) nên ( P ) // d Vậy ( P ) : 9 x − 6 y + z + 4 = 0

Đáp án A

Gọi (P) là mặt phẳng thỏa đề bài 

Đường thẳng d đi qua  và nhận vectơ  làm vectơ chỉ phương. 

(P) chứa d và  đi qua  và nhận  làm vectơ pháp tuyến
=> (P) có phương trình  hay 

*) Thử lại: vì điểm  thược d nhưng không thuộc (P) nên 

Vậy 

 

 

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( O x y ) và ( P ) : 2 z − 3 = 0 bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG