Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A B (1;0;1 , B(1;−2;1).Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB và vuông góc với mặt phẳng (OAB)

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A B (1;0;1 , B(1;−2;1).  Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB và vuông góc với mặt phẳng (OAB)

  1. display style straight capital delta colon open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell x equals t end cell row cell y equals 1 plus t end cell row cell z equals 1 minus t end cell end table close

  2. straight capital delta colon open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals t end cell row cell y equals 1 plus t end cell row cell z equals 1 plus t end cell end table close

  3. straight capital delta colon open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 3 plus t end cell row cell y equals 4 plus t end cell row cell z equals 1 minus t end cell end table close

  4. straight capital delta colon open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals negative 1 plus t end cell row cell y equals t end cell row cell z equals 3 minus t end cell end table close

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Trong tam giác OAB vuông tại O nên tâm đường tròn ngoại tiếp là trung điểm AB có tọa độ I (0;1;11) Mặt phẳng (OAB) có vec tơ pháp tuyến Suy ra đường thẳng △ có Vậy phương trình đường thẳng △ là:

Chọn A

Trong tam giác OAB vuông tại O nên tâm đường tròn ngoại tiếp là trung điểm AB có tọa độ I (0;1;11)

Mặt phẳng (OAB) có vec tơ pháp tuyến display style stack n with not stretchy rightwards arrow on top equals not stretchy left square bracket stack O A with rightwards arrow on top comma stack O B with rightwards arrow on top not stretchy right square bracket equals not stretchy left parenthesis negative 2 semicolon minus 2 semicolon 2 not stretchy right parenthesis

Suy ra đường thẳng  có display style stack u with not stretchy rightwards arrow on top equals not stretchy left parenthesis 1 semicolon 1 semicolon minus 1 not stretchy right parenthesis text  và đi qua  end text I not stretchy left parenthesis 0 semicolon 1 semicolon 1 not stretchy right parenthesis

Vậy phương trình đường thẳng  là: display style straight capital delta colon open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell x equals t end cell row cell y equals 1 plus t end cell row cell z equals 1 minus t end cell end table close

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Xác định các giá trị p và m để ba mặt phẳng sau đây đi qua một đường thẳng: 5 x + p y + 4 z + m = 0 ; 3 x − 7 y + z − 3 = 0 ; x − 9 y − 2 z + 5 = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG