Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;0;1) , B(-1;2;3) . Tính khoảng cách giữa hai điểm AB.

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;0;1), B(-1;2;3). Tính khoảng cách giữa hai điểm AB.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. A B = 17 ​

ĐÁP ÁN A.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai mâ t c ẩu ( S ) : ( x − 2 ) 2 + ( y − 1 ) 2 + ( z + 3 ) 2 = 64 và Đị nh m đế : a' ( S ) và ( S ' ti ế p x ú c trong. b/ ( S ) và S ' c ắ t nhau. c/ S 2 và S ' trong nhau.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG