Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A (1;3; -2) và B (3; -1;6) . Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A (1;3; -2) và B (3; -1;6) . Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là 

 

 

  1. 2x - 4y + 8z + 16 = 0

  2. x - 2y + 4z - 16 = 0

  3. x - 4y + 8z + 16 = 0

  4. x - 2y + 4z - 8 = 0

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : A B = (2, -4, 8) ⇒ A B = 2. n với n = (1, -2, 4) Gọi M là trung điểm của AB⇒ M (2, 1, 2) Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua điểmM (2, 1, 2) và nhận n = (1, -2, 4)làm một vectơ nênphương trình có dạng: x - 2y + 4z -8 = 0. ⇒ Chọn đáp án D

Ta có :  = (2, -4, 8) 

⇒  = 2. với  = (1, -2, 4)

Gọi M là trung điểm của AB ⇒ M (2, 1, 2)

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua điểm M (2, 1, 2)

và nhận  = (1, -2, 4) làm một vectơ

nên phương trình có dạng: x - 2y + 4z -8 = 0. 
⇒ Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) :x - 2y + 2z - 2 = 0vàđiểm I ( -1;2; -1) . Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn có bánkính ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG