Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho hình hộp A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ .Tìm tọa độ đỉnh A ′ biết tọa độ các điểm A ( 0 ; 0 ; 0 ) ; B ( 1 ;; 0 ; 0 ) ; C ( 1 ; 2 ; 0 ) ; D ′ ( − 1 ; 3 ; 5 )

Trong không gian Oxyz, cho hình hộp . Tìm tọa độ đỉnh  biết tọa độ các điểm 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Hình hộp A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ ⇒ A D ⇀ = BC ⇀ và A A ′ ⇀ = D D ′ ⇀ A D ⇀ = BC ⇀ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x D ​ − x A ​ = x C ​ − x B ​ y D ​ − y A ​ = y C ​ − y B ​ z D ​ − z A ​ = z C ​ − z B ​ ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x D ​ − 0 = 1 − 1 y D ​ − 0 = 2 − 0 z D ​ − 0 = 0 − 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x D ​ = 0 y D ​ = 2 z D ​ = 0 ​ A A ′ ⇀ = D D ′ ⇀ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x A ′ ​ − x A ​ = x D ′ ​ − x D ​ y A ′ ​ − y A ​ = y D ′ ​ − y D ​ z A ′ ​ − z A ​ = z D ′ ​ − z D ​ ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x A ′ ​ − 0 = − 1 − 0 y A ′ ​ − 0 = 3 − 2 z A ′ ​ − 0 = 5 − 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x A ′ ​ = − 1 y A ′ ​ = 1 z A ′ ​ = 5 ​ Vậy A ′ ( − 1 ; 1 ; 5 )

Chọn D

Hình hộp  và  

                 

   

                       

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 ​ : 2 x − 1 ​ = − 1 y + 2 ​ = 1 z ​ và d 2 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 4 t y = − 1 − 2 t , ( t ∈ R ) z = 2 + 2 t ​ . Khoảng cách giữa hai đường thẳ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG