Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(4; -1; 2), B(1; 2; 2), C(1; -1; 5), D(4; 2; 5).Tìm bán kính R của mặt cầu tâm D tiếp xúc với (ABC).

Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(4; -1; 2), B(1; 2; 2), C(1; -1; 5), D(4; 2; 5). Tìm bán kính R của mặt cầu tâm D tiếp xúc với (ABC).

  1. R equals square root of 3

  2. R equals 2 square root of 3

  3. R equals 3 square root of 3

  4. R equals 4 square root of 3

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có , suy ra , chọn vecto pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là . Phương trình mặt phẳng (ABC) là: x+ y+ z - 5= 0. Ta có:

Ta có stack A B with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 3 semicolon space 2 semicolon space 0 right parenthesis comma space stack A C with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 3 semicolon space 0 semicolon space 3 right parenthesis , suy ra stack A B with rightwards arrow on top logical and stack A C with rightwards arrow on top equals left parenthesis 9 semicolon space 9 semicolon space 9 right parenthesis, chọn vecto pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là n with rightwards arrow on top subscript left parenthesis A B C right parenthesis end subscript equals left parenthesis 1 semicolon space 1 semicolon space 1 right parenthesis. Phương trình mặt phẳng (ABC) là: x+ y+ z - 5= 0.

Ta có: R equals d subscript left parenthesis D comma left parenthesis A B C right parenthesis right parenthesis end subscript equals 2 square root of 3

1

Câu hỏi tương tự

X ả c đị nh t ọ a độ hinh chiêu c ủ a di ề m M(-3;2;0)= l è n m ậ t ph ẳ ng ( a ) : 4 x − 5 y + 3 z − 28 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG