Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho các điểm A(3; -2;0) ; B(4; -3;2) ; C(1;2; -5) ; D(2;1;3). Đường thẳng điqua D và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là

Trong không gian Oxyz , cho các điểm A(3; -2;0) ; B(4; -3;2) ; C(1;2; -5) ; D(2;1;3). Đường thẳng đi qua D và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là
 

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ A B = ( 1 , − 1 , 2 ) ; A C = ( − 2 , 4 , − 5 ) M ặ t p h ẳ n g ( A BC ) c o ˊ v ec t ơ p h a ˊ p t u y e ^ ˊ n : n = A B ∧ A C = ( − 3 , 1 , 2 ) Đư ờ n g t h ẳ n g đ i q u a D ( 2 ; 1 ; 3 ) , v a ˋ vu o ^ n g g o ˊ c v ớ i m ặ t p h ẳ n g ( A BC ) c o ˊ p h ươ n g t r ı ˋ nh l a ˋ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 − 3 t y = 1 + t z = 3 + 2 t ​ ⇒Chọn đáp án A.

⇒ Chọn đáp án A.
 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình mặt phẳng đi qua A (1, 1, 1) và vuông góc với hai mặt phẳng (P): x + y - z - 2 = 0 và (Q): x - y + z - 1 = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG