Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho các điểm A (2;3;0), B (0; − 2 ​ ;0) và đường thẳng d có phương trình ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = t y = 0 z = 2 − t ​ . Điểm C(a;b;c) trên đường thẳng d sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất. Nhận định nào sau đây sai?

Trong  không  gian  Oxyz, cho các điểm A (2;3;0), B (0; ;0) và đường thẳng d có phương trình . Điểm C(a;b;c) trên đường thẳng d sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất. Nhận định nào sau đây sai?

  1. a + c là một số nguyên dương

  2.  a - c là một số âm

  3. a + b + c = 2

  4. abc = 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. a - c là một số âm Vì AB không đổi nên tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất khi CA + CB nhỏ nhất

ĐÁP ÁN B.  a - c là một số âm 

AB không đổi nên tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất khi CA + CB nhỏ nhất

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 ​ : 1 x + 2 ​ = 2 y + 3 ​ = 3 z + 4 ​ và . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG