Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1;2;0) , B(2;0;2) , C(2;-1;3) ,D(1;1;3).Đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABD) có phương trình là :

Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1;2;0) , B(2;0;2) , C(2;-1;3) ,D(1;1;3).Đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABD) có phương trình là : 

R. Roboteacher9

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi d là đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABD) A B = ( 1 ; − 2 ; 2 ) A D = ( 0 ; − 1 ; 3 ) ⇒ u d ​ ​ = [ A B , A D ] = ( − 4 ; − 3 ; − 1 ) ∥ ( 4 ; 3 ; 1 ) ⇒ d : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 + 4 t y = − 1 + 3 t z = 3 + t ​ Đối chiếu với đáp án chọn A.

Gọi d là đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABD)

Đối chiếu với đáp án chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho ph ươ ng tr ì nh x 2 + y 2 + z 2 − 2 ( m + 1 ) x + 6 y + 4 m z − ( 2 m + 1 ) = 0 . X á c d ị nh m để ph ươ ng tr ì nh đã cho l à ph ươ ng trinh m ặ t câu.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG