Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1;0;0),B(3;2;4),C(0;5;4). Xét điểm M(a;b;c) thuộc mặt phẳng (0xy) sao cho ∣ ∣ ​ M A + MB + 2 MC ∣ ∣ ​ đạt giá trị nhỏ nhất. Tọa độ của M là

Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1;0;0),B(3;2;4),C(0;5;4). Xét điểm M(a;b;c) thuộc mặt phẳng (0xy) sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất. Tọa độ của M là
 

  1. (1;3;0).

  2. (1;-3;0).

  3. (3;1;0).

  4. (2;6;0).

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lấy điểm I sao cho I A + I B + 2 I C = 0 ⇒ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x I ​ = 4 x A ​ + x B ​ + 2 x C ​ ​ = 1 y I ​ = 4 y A ​ + y B ​ + 2 y C ​ ​ = 3 z I ​ = 4 y A ​ + y B ​ + 2 y C ​ ​ = 3 ​ ⇒ I ( 1 ; 3 ; 3 ) P = ∣ ∣ ​ M A + MB + 2 MC ∣ ∣ ​ . = ∣ ∣ ​ ( M I + I A ) + ( M I + I B ) + 2 ( M I + I C ) ∣ ∣ ​ P = ∣ ∣ ​ 4 M I + ( I A + I B + 2 I C ) ∣ ∣ ​ = 4 M I ​ P min ⇔ M là hình chiếu của I lên mặt phẳng (Oxy) ⇒ M ( 1 ; 3 ; 0 ) . ⇒ Chọn đáp án A

Lấy điểm I sao cho

 là hình chiếu của I lên mặt phẳng
 Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O) và (O'), chiều cao có độ dài bằng 2a. Gọi ( α ) là mặt phẳng đi qua trung điểm OO' và tạo với OO' một góc 30 0 . Biết ( α ) cắt đường tròn đáy theo một dây...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG