Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho ba vector a ⇀ , b ⇀ và c ⇀ khác 0 ⇀ . Câu nào sai?

Trong không gian Oxyz cho ba vector  và  khác . Câu nào sai?

  1.  cùng phương 

  2.  đồng phẳng 

  3.  không đồng phẳng 

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a ⇀ cùng phương b ⇀ ⇔ [ a ⇀ , b ⇀ ] = 0 ⇒ A sai. Chọn A

 cùng phương A sai. Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn vectơ a = ( 2 , 6 , − 1 ) ; b = ( 2 , 1 , − 1 ) ; c = ( − 4 , 3 , 2 ) ; d = ( 2 , 11 , − 1 ) .Tìm tọa độ ba vectơ đồng phẳng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG