Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho ba điểm điểm A ( 1 ; 0 ; 0 ) , B ( 0 ; 2 ; 0 ) , C ( 0 ; 0 ; 3 ) . Mặt cầu ( S ) thay đổi đi qua ba điểm A,B,C cắt các tia Ox,Oy,Oz lần lượt tại các điểm thứ hai M ,N ,P ( M  = A , N  = B , P  = C ) . Biết mặt phẳng ( MNP ) có véc tơ pháp tuyến là n n ( a ; b ; c ) với a,b,c là các số nguyên dương và c nguyên tố. Giá trị biểu thức a + b + c bằng

Trong không gian Oxyz , cho ba điểm điểm . Mặt cầu thay đổi đi qua ba điểm A,B,C cắt các tia Ox,Oy,Oz lần lượt tại các điểm thứ hai M ,N ,P . Biết mặt phẳng có véc tơ pháp tuyến là n với a,b,c là các số nguyên dương và c nguyên tố. Giá trị biểu thức bằng
 

  1. 11

  2. 6

  3. 9

  4. 12

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Theo tính chất phương tích ta có O A . OM = OB . ON = OC . OP Suy ra OA.OM=OB.ON=OC.OP=k, chọn k=1 =>M(1;0;0), N ( 0 ; 2 1 ​ ; 0 ) , P ( 0 ; 0 ; 3 1 ​ ) Khi đó mặt phẳng ( MNP ) có phương trình 1 x ​ + 2 1 ​ y ​ + 3 1 ​ z ​ = 1 ⇔ x + 2 y + 3 z − 1 = 0 ⇒ n ( 1 ; 2 ; 3 ) ⇒ a + b + c = 6 ( Nhận xét: Nếu chọn k khác ta được các mp ( MNP ) song song với nhau)

Đáp án B

Theo tính chất phương tích ta có

Suy ra OA.OM=OB.ON=OC.OP=k, chọn k=1 =>M(1;0;0),

Khi đó mặt phẳng có phương trình

( Nhận xét: Nếu chọn k khác ta được các mp  song song với nhau)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có cạnh bằng a . Diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A ′ B ′ C ′ D ′

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG