Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A ( 1 ; 2 ; 1 ) , B ( 3 ; − 1 ; 1 ) v a ˋ C ( − 1 ; − 1 ; 1 ) .Gọi (S 1 )là mặt cầu có tâm A , bán kính bằng 2 ; (S 2 )và (S 3 ) là hai mặt cầu có tâm lần lượt là B , C và bán kính bằng 1. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu (S 1 ) , (S 2 ) , (S 3 )

Trong không gian Oxyz , cho ba điểm . Gọi (S1) là mặt cầu có tâm A , bán kính bằng 2 ; (S2) và (S3)  là hai mặt cầu có tâm lần lượt là B , C và bán kính bằng 1. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu (S1) ,  (S2) ,  (S3

  1. 5

  2. 7

  3. 6

  4. 8

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Gọi phương trình mặt phẳng (P)tiếp xúc với cả ba mặt cầu đã cho có phương trình là: a x + b y + cz + d = 0 ( đ k : a 2 + b 2 + c 2 ) Khi đó ta có hệ điều kiện sau: ⇔ [ c + d = 0 , b = 0 c + d = 4 b , c = ± 2 2 ​ b ​ Do đó có 3 mặt phẳng thỏa bài toán. Với a − b + c + d = 0 thì ta có

Đáp án B

Gọi phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với cả ba mặt cầu đã cho có phương trình là: 

Khi đó ta có hệ điều kiện sau:

Do đó có 3 mặt phẳng thỏa bài toán.
Với  thì ta có


 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG