Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong khô ng gian Oxyz , cho bố n đ i ể m A ( − 1 ; 3 ; 1 ) , B ( 1 ; − 1 ; 2 ) , C ( 2 ; 1 ; 3 ) v à D ( 0 ; 1 ; − 1 ) . M ặ t ph ẳ ng ( P ) chứ a AB và song song vớ i CD có ph ươ ng tr ì nh là

Trong không gian Oxyz, cho bốn đim  và . Mt phng (P) chứa AB và song song với CD có phương trình là

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có . M ặ t ph ẳ ng ( P ) đ i qua A ( − 1 ; 3 ; 1 ) , nh ậ n l à v é c-to ph á p tuy ế n, c ó ph ươ ng tr ì nh l à Ch ọ n A

Ta có stack A B with rightwards arrow on top equals left parenthesis 2 semicolon minus 4 semicolon 1 right parenthesis comma stack C D with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 2 semicolon 0 semicolon minus 4 right parenthesis not stretchy rightwards double arrow left square bracket stack A B with rightwards arrow on top comma stack C D with rightwards arrow on top right square bracket equals left parenthesis 8 semicolon 3 semicolon minus 4 right parenthesis.

Mt phng (P) đi qua , nhn n with not stretchy rightwards arrow on top equals left square bracket stack A B with rightwards arrow on top comma stack C D with rightwards arrow on top right square bracket equals left parenthesis 8 semicolon 3 semicolon minus 4 right parenthesis là véc-to pháp tuyến, có phương trình là

8 left parenthesis x plus 1 right parenthesis plus 3 left parenthesis y minus 3 right parenthesis minus 4 left parenthesis z minus 1 right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow 8 x plus 3 y minus 4 z plus 3 equals 0

Chn A

1

Câu hỏi tương tự

Trong khô ng gian với h ệ t ọ a độ Oxyz , cho mặ t ph ẳ ng ( α ) : 2 x + y − 3 z − 1 = 0 . V é c-t ơ n à o sau đâ y l à v é c-tơph á p tuy ế n c ủ a ( α ) ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG