Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A (1;0;2), B(1;1;0), C(0;0;1) và D(1;1;1) . Phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD có tâm là

 Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A (1;0;2), B(1;1;0), C(0;0;1)  và D(1;1;1).

Phương trình mặt cầu    (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD có tâm là

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. I ( 2 3 ​ ; − 2 1 ​ ; 2 1 ​ )

ĐÁP ÁN D.  

2

Câu hỏi tương tự

X é t s ự d ồ ng ph ẳ ng c ủ a ba vecto a , b , c trong các trường hợp sau a) a = ( 1 ; − 1 ; 1 ) , b = ( 0 ; 1 ; 2 ) , c = ( 4 ; 2 ; 3 ) b) a = ( 1 ; − 1 ; 1 ) , b = ( 0 ; 1 ; 2 ) , c = ( 4 ; 2 ; ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG