Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho A ( 2 ; 1 ; 0 ) , B ( 2 ; 1 ; 2 ) . Viết phương trình mặt cầu ( S ) có tâm B vàđi qua điểm A.

Trong không gian Oxyz cho A , B . Viết phương trình mặt cầu  có tâm B và đi qua điểm A.

  1. (S): 

  2. (S): 

  3. (S): 

  4. (S): 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B.

Chọn B.

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình lo g 2 1 ​ ​ x + 1 − 4 ( lo g 2 1 ​ ​ x ) 2 ​ < 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG