Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz, cho A(4;3;-1) và đường thẳng d : 2 x − 1 ​ = 1 y ​ = 2 z − 2 ​ . Tìm điểm H thuộc đường thẳng d sao cho AH ngắn nhất.

 Trong không gian Oxyz, cho A(4;3;-1) và đường thẳng . Tìm điểm H thuộc đường thẳng d sao cho AH ngắn nhất.

  1. H (3;4;1)

  2. H (3;1;4)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. H ( 3 5 ​ ; 3 1 ​ ; 3 8 ​ )

ĐÁP ÁN D.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hinh h ộ p ch ữ nh ậ t OABC⋅ O ' A ' B ' C ' v ớ i O l à g ố c t ọ a độ , A(2;0;0) , C(0;8;0) v à O ' (0;0;4) . X á c đị nh ph ươ ng tr ì nh m ặ t c ầ u ngo ạ i ti ể p h ì nh h ộ p ch ữ nh ậ t OAB...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG