Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho A(1,0;0);B(0;2,0);C(0,0;3). Đường tròn giao tuyến của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC và mặt phẳng (ABC) là giao điểm của các mặt sau:

Trong không gian Oxyz cho A(1,0;0);B(0;2,0);C(0,0;3). Đường tròn giao tuyến của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC và mặt phẳng (ABC) là giao điểm của các mặt sau:
 

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x squared plus y squared plus z squared minus x minus 2 y minus 3 z equals 0 end cell row cell 6 x plus 3 y minus 2 z minus 6 equals 0 end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x squared plus y squared plus z squared minus x minus 2 y plus 3 z equals 0 end cell row cell 6 x plus 3 y minus 2 z minus 6 equals 0 end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x squared plus y squared plus z squared minus x minus 2 y minus 3 z equals 0 end cell row cell 6 x plus 3 y plus 2 z minus 6 equals 0 end cell end table close

  4. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x squared plus y squared plus z squared plus x plus 2 y plus 3 z equals 0 end cell row cell 6 x plus 3 y plus 2 z minus 6 equals 0 end cell end table close

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 ​ : 1 x + 2 ​ = 2 y + 3 ​ = 3 z + 4 ​ và . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG