Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz cho 2điểm A ( − 2 ; 0 ; − 2 ) , B ( 0 ; 3 ; − 3 ) . Lập phương trình mặt phẳng ( α ) chứa A sao cho khoảng cách từ B đến ( α ) là lớn nhất. Viết phương trình mặt cầu tâm B’ và tiếp xúc với mặt phẳng (BA'C') .

Trong không gian Oxyz cho 2 điểm . Lập phương trình mặt phẳng  chứa A sao cho khoảng cách từ B đến  là lớn nhất. Viết phương trình mặt cầu tâm B’ và tiếp xúc với mặt phẳng (BA'C').

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có AB = ( 2 ; 3 ; − 1 ) . Gọi H là hình chiếu vuông góc của B trên mặt phẳng ( α ) Ta có d ( B ; ( α )) = BH ≤ BA (tính chất đường vuông góc và đường xiên). Do đó khoảng cách từ B đến ( α ) lớn nhất khi và chỉ khi BH = BA , H trùng A . Suy ra ( α ) qua A và nhận vectơ A B = ( 2 ; 3 ; − 1 ) làm vectơ pháp tuyến Phương trình của ( α ) là: 2 ( x + 2 ) + 3 ( y − 0 ) − 1 ( z + 2 ) = 0 ⇔ 2 x + 3 y − z + 2 = 0 .

Ta có . Gọi H là hình chiếu vuông góc của B trên mặt phẳng
Ta có  (tính chất đường vuông góc và đường xiên).
Do đó khoảng cách từ B đến  lớn nhất khi và chỉ khi BH = BA, H trùng A.
Suy ra  qua A và nhận vectơ  làm vectơ pháp tuyến
Phương trình của  là: .

1

Câu hỏi tương tự

T í ch ph â n I = ∫ 0 3 π ​ ​ + 3 m u sin x d x b ằ ng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG