Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz ch mặt cầu . Tâm của (S) có tọa độ là:

Trong không gian Oxyz ch mặt cầu display style not stretchy left parenthesis S not stretchy right parenthesis colon x to the power of 2 end exponent plus y to the power of 2 end exponent plus z to the power of 2 end exponent minus 2 x minus 4 y plus 6 z minus 1 equals 0. Tâm của (S) có tọa độ là:

  1. (1;2;-3)

  2. (-1;-2;3)

  3. (1;2;3)

  4. (1;-2;-3)

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có: Vậy tâm của (S) là: I(1;2;-3)

Chọn A

Ta có: 

x squared plus y squared plus z squared minus 2 x minus 4 y plus 6 z minus 1 equals 0 not stretchy left right double arrow left parenthesis x minus 1 right parenthesis squared plus left parenthesis y minus 2 right parenthesis squared plus left parenthesis z plus 3 right parenthesis squared equals 15

Vậy tâm của (S) là: I(1;2;-3)

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập hợp tâm các mặt câu đi qua ba đỉnh A, B, C của một tam giác cho trước.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG