Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian O x yz , đường thẳng d : 2 x − 1 ​ = − 1 y − 2 ​ = 2 z − 3 ​ đi qua điểm nào dưới đây?

Trong không gian , đường thẳng  đi qua điểm nào dưới đây?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có: đường thẳng d : 2 x − 1 ​ = − 1 y − 2 ​ = 2 z − 3 ​ đi qua điểm P ( 1 ; 2 ; 3 )

Đáp án C

Ta có: đường thẳng  đi qua điểm 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz cho hai điểm A ( 2 ; − 2 ; 4 ) , B ( − 3 ; 3 ; − 1 ) và mặt phẳng ( P ) : 2 x − y + 2 z − 8 = 0 . Xét M là điểm thay đổi thuộc ( P ) ,giá trị nhỏ nhất của 2 M A 2 + 3 M B 2 bằn...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG