Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian O x yz ,khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( P ) : x + 2 y + 2 z − 10 = 0 và ( Q ) : x + 2 y + 2 z − 3 = 0 bằng

Trong không gian , khoảng cách giữa hai mặt phẳng  và  bằng
 

  1. 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Mặt phẳng ( P ) : x + 2 y + 2 z − 10 = 0 có vectơ pháp tuyến n P ​ ​ = ( 1 ; 2 ; 2 ) Mặt phẳng ( Q ) : x + 2 y + 2 z − 3 = 0 có vectơ pháp tuyến n Q ​ ​ = ( 1 ; 2 ; 2 ) Do 1 1 ​ = 2 2 ​ = 2 2 ​  = − 3 − 10 ​ nên mp ( P ) // mp ( Q ) Chọn A ( 0 ; 0 ; 5 ) ∈ mp ( P ) thì d ( m p ( P ) ; m p ( Q ) ) ​ = d ( A ; m p ( Q ) ) ​ = 1 2 + 2 2 + 2 2 ​ ∣ 0 + 2.0 + 2.5 − 3 ∣ ​ = 3 7 ​

Đáp án B

Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến 

Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến 

Do  nên mp mp

Chọn mp  thì 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: a . x + 1 ​ − 1 = x − x + 8 ​ ​ b . x 4 − 13 x + 36 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG