Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian ,điểm thuộc trục và cách đều hai điểm là

Trong không gian  begin mathsize 16px style O x y z end style ,điểm thuộc trục begin mathsize 16px style O y end style và cách đều hai điểm begin mathsize 16px style A open parentheses 3 semicolon space 4 semicolon space 1 close parentheses comma space B open parentheses 1 semicolon space 2 semicolon space 1 close parentheses end style   là

  1.   

  2.    

  3.   

  4.  

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi . Theo đề: Vậy .

Gọi  .

Theo đề:

  

Vậy  .

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian v ớ i h ệ to ạ độ Đế c á c vu ô ng g ó c cho 4 đ i ể m A(4,1,4);B(3,3,1);C(1,5,5) v à D(1,1,1) 1./ Tim hinh chi ế u vu ô ng g ó c c ủ a D l ê n m ặ t ph ẳ ng (ABC) v à t í nh th ể...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG