Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : x 2 + y 2 + z 2 - 2y - 4 = 0 và mặt phẳng (P) : x - y + z − 1 = 0. Gọi M = ( a; b; c) là điểm nằm trên đường tròn giao tuyến (S) và (P). Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T = - a + 2b ?

Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2  - 2y - 4 = 0 và mặt phẳng (P) : x - y + z − 1 = 0. Gọi M = ( a; b; c) là điểm nằm trên đường tròn giao tuyến (S) và (P). Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T = - a + 2b ?

  1. T subscript max equals 10 over 3

  2. T subscript max equals 2 square root of 3

  3. T subscript max equals fraction numerator square root of 66 over denominator 3 end fraction

  4. T subscript max equals 6 minus 3 square root of 2

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dễ thấy (S) và (P) cắt nhau tạo ra đường tròn giao tuyến. Các thành phần tọa độ của điểm M = ( a; b; c) thỏa mãn hệ phương trình: { a 2 + b 2 + c 2 − 2 b − 4 = 0 ( 1 ) a − b + c − 1 = 0 ( 2 ) ​ T ừ T = − a + 2 b ⇒ a = 2 b − T . Thay vào (2), suy ra: ( 2 b − T ) − b + c − 1 = 0 ⇔ c = − b + T + 1 Thay { a = 2 b − T c = − b + T + 1 ​ vào (1), ta được: ( 2 b − T 2 ) + b 2 + ( − b + T + 1 ) 2 − 2 b − 4 = 0 Điều kiện tồn tại nghiệm b của phương trình bậc hai trên là: △ ′ = ( 3 T + 2 ) 2 − 6. ( 2 T 2 + 2 T − 3 ) = − 3 T 2 + 22 ≥ 0 ⇔ − 3 66 ​ ​ ≤ T ≤ 3 66 ​ ​ Suy ra giá trị lớn nhất của T là

Dễ thấy (S) và (P) cắt nhau tạo ra đường tròn giao tuyến.

Các thành phần tọa độ của điểm M = ( a; b; c) thỏa mãn hệ phương trình:

Thay vào (2), suy ra:

Thay vào (1), ta được: 

Điều kiện tồn tại nghiệm b của phương trình bậc hai trên là:

Suy ra giá trị lớn nhất của T là T subscript max equals fraction numerator square root of 66 over denominator 3 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z sao cho ∣ z ∣ = 10 ​ và phần thực của z bằng 3 lần phần ảo. Tính ∣ z − 1 ∣

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG