Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( 2; 0; 4) và B ( 0; -2; -2). Mặt cầu (S) có tâm nằm trên trục hoành Ox và đi qua hai điểm A, B có bán kính bằng

 

Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( 2; 0; 4) và B ( 0; -2; -2). Mặt cầu (S) có tâm nằm trên trục hoành Ox và đi qua hai điểm A, B có bán kính bằng

  1. 2

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

G ọ i t a ^ m c ủ a m ặ t c a ^ ˋ u ( S ) l a ˋ I = ( a ; 0 ; 0 ) ⇒ R = I A = I B S u y r a : ( a − 2 ) 2 + 0 2 + 4 2 ​ = a 2 + 2 2 + 2 2 ​ ⇔ a = 3 ⇒ R = I A = ( 3 − 2 ) 2 + 0 2 + 4 2 ​ = 17 ​

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị hàm số y= f (x) như hình vẽ bên dưới. Số nghiệm của phương trình | 2 f (x) + 1 | = 3 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG