Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x+ 2y-z+3=0 và đường thẳng ( d ) : 1 x − 1 ​ = 2 y + 3 ​ = 2 z ​ . Gọi A là giao điểm của (d) và (P); gọi M là điểm thuộc (d) thỏa mãn điều kiện MA = 2. Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P)?

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x+ 2y-z+3=0 và đường thẳng .  Gọi A là giao điểm của    (d) và    (P); gọi M là điểm thuộc    (d) thỏa mãn điều kiện MA = 2.  Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng    (P)?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP SÁN C. 9 8 ​

ĐÁP SÁN C.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho l ự di ệ n SABC c ó △ABC vu ô ng c â n đỉ nh B,AB=a,SA⊥(ABC) v à SA = a 2 ​ G ọ i D l ả trung đ iêm AC . Ch ự ng minh kho ả ng c á ch t ử A đê n (SBC) gâp đô i kho ả ng c á ch t ử D dên (SBC) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG