Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian hệ tọa độ O x yz , tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 2 y − 4 z + m = 0 là phương trình của một mặt cầu.

Trong không gian hệ tọa độ , tìm tất cả các giá trị của m để phương trình  là phương trình của một mặt cầu.

R. Roboctvx51

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 2 y − 4 z + m = 0 là một phương trình mặt cầu ⇔ 1 2 + 1 2 + 2 2 − m > 0 ⇔ m < 6.

Phương trình  là một phương trình mặt cầu 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;2;-1), B(1;1;3). Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AOB, tính độ dài đoạn thẳng OI.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG