Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz.Điểm nào sau đây không thuộc mặt phẳng (P):-2x+y-5=0

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz.Điểm nào sau đây không thuộc mặt phẳng (P):-2x+y-5=0

  1. (-2;1;0)

  2. (-2;1;-5)

  3. (1;7;5)

  4. (-2;2;-5)

R. Roboteacher9

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Do : − 2. ( − 2 ) + 2 − 5 = 1  = 0

Chọn D 

Do : 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 + 3 t y = − 3 + t z = 4 − 2 t ​ và d ′ : 3 x − 4 ​ = 1 y + 1 ​ = − 2 z ​ . Phương trình nào dưới đây là phương trình đường th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG