Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, gọi (P) là mặt phẳng chứa trục Oy và tạo với mặt phẳng (Q): y +z +1 =0 góc 60 0 . Phương trình mặt phẳng (P) là:

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, gọi (P) là mặt phẳng chứa trục Oy và tạo với mặt phẳng (Q): y +z +1 =0 góc 600. Phương trình mặt phẳng (P) là:

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn: Giả sử phương trình mặt phẳng (P) có dạng: Ax +By +Cz +D =0 (A 2 +B 2 +C 2 ≠0). Đường thẳng Oy đi qua điểm O(0; 0; 0) và có vecto chỉ phương u ( 0 ; 1 ; 0 ) Mặt phẳng (Q) có vecto pháp tuyến n Q ​ ​ =(0;1;1) Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng (d) nên u . n Q ​ ​ =0 ⇔ B=0 Lại có mặt phẳng (P) tạo với mặt phẳng (Q) một góc bằng 60 0 nên ta có: cos 6 0 ∘ = ∣ ∣ ​ n Q ​ ​ ∣ ∣ ​ . ∣ ∣ ​ n P ​ ​ ∣ ∣ ​ ∣ ∣ ​ n Q ​ ​ . n P ​ ​ ∣ ∣ ​ ​ ⇔ 2 1 ​ = A 2 + B 2 + C 2 ​ . 1 2 + 1 2 ​ ∣ C ∣ ​ ⇔ 2 1 ​ = A 2 + C 2 ​ . 2 ​ ∣ C ∣ ​ ⇔ A = ± C Chọn C=1, ta có A=±1 Khi đó, phương trình mặt phẳng (P) đi qua O(0; 0; 0) và có vecto pháp tuyến n P ​ ​ (A;B;C) là: x +z=0 -x +z=0

Hướng dẫn:

Giả sử phương trình mặt phẳng (P) có dạng: Ax +By +Cz +D =0

(A2 +B2 +C2 ≠0).

Đường thẳng Oy đi qua điểm O(0; 0; 0) và có vecto chỉ phương 

Mặt phẳng (Q) có vecto pháp tuyến =(0;1;1)

Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng (d) nên  .=0

⇔ B=0

Lại có mặt phẳng (P) tạo với mặt phẳng (Q) một góc bằng 600 nên ta có:

Chọn C=1, ta có A=±1

Khi đó, phương trình mặt phẳng (P) đi qua O(0; 0; 0) và có vecto pháp tuyến(A;B;C) là:

x +z=0

-x +z=0

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P) :x-3y+2z-1=0, (Q):x-z+2=0. Mặt phẳng ( α ) vuông góc với cả (P) và (Q) đồng thời cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 3. Phương trình của mặt phẳng ( α ) ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG