Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz cho hai điêm A(1;4;2),B(-1;2;4) và đường thẳng Δ : − 1 x − 1 ​ = 1 y + 2 ​ = 2 z ​ . Điểm M sao cho ⁡ M A 2 + M B 2 = 28 là:

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz cho hai điêm A(1;4;2),B(-1;2;4) và đường thẳng . Điểm M sao cho ⁡ là:

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình tham số đường thẳng Δ:{■([email protected]=-2+t→M(1-t;-2+t;2t)@z=2t)┤ Ta có M A 2 + M B 2 = 28 ↔ 12 t 2 − 48 t + 48 = 0 ↔ t = 2 → M ( − 1 ; 0 ; 4 ) Đáp án C.

straight capital delta colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 minus t end cell row cell y equals negative 2 plus t rightwards arrow M left parenthesis 1 minus t semicolon minus 2 plus t semicolon 2 t right parenthesis end cell row cell z equals 2 t end cell end table closePhương trình tham số đường thẳng Δ:{■([email protected]=-2+t→M(1-t;-2+t;2t)@z=2t)┤
Ta có
Đáp án C.
 

1

Câu hỏi tương tự

T ỉn h đọ̀ d à i c ủ a hai vecto a , b v à g ó c gi û ra hai vecto ( a , b ) trong m ỗ i tri ơ ng h ơ p sau: a / a = ( 4 ; 3 ; 1 ) , b = ( − 1 ; 2 ; 3 ) b / a = ( 2 ; 5 ; 4 ) , b = ( 6 ; 0 ; − 3 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG