Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz cho 3 điểm A(0;1;2), B(2;-2;1),C(-2;0;1). Phương trình mặt cầuđi qua 3 điểm A, B, C và có tâm I thuộc mặt phẳng (P): 2x + 2y + z - 3 = 0

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz cho 3 điểm A(0;1;2), B(2;-2;1),C(-2;0;1). Phương trình mặt cầu đi qua 3 điểm A, B, C và có tâm I thuộc mặt phẳng (P): 2x + 2y + z - 3 = 0

  1. (x + 2)2+(y + 3)2+(z - 7)2 = 89

  2. (x - 2)2+(y - 3)2+(z + 7)2 = 89

  3. (x - 2)2+(y - 3)2+(z + 7)2 = 81

  4. (x + 2)2+(y + 3)2+(z - 7)2 = 81

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian v ớ i h ẹ̉ t ọ a độ Oxyz cho ba di ể m A(;1;0),B(0;2;0) . C (0;0;2) . a. Vi ĉ t ph ươ ng trinh m ặ t ph ẳ ng (P) qua gôc toa độ O v à vu ô ng g ó c v ớ i BC . T ỉ m t ọ a độ giao d...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG