Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian O x yz , hình chiếu vuông góc của A ( 2 ; 3 ; 1 ) lên trục tọa độ x ′ O x là

Trong không gian, hình chiếu vuông góc của lên trục tọa độ
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Hình chiếu vuông góc của A ( 2 ; 3 ; 1 ) xuống trục x ′ O x là P ( 2 ; 0 ; 0 )

Đáp án A

Hình chiếu vuông góc của   xuống trục

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG