Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho tam giác ABC. Quỹ tích những điểm M thỏa mãn ∣ ∣ ​ M A − 2 MB + 5 MC ∣ ∣ ​ = 12 là mặt cầu có bán kính bằng:

Trong không gian cho tam giác ABC. Quỹ tích những điểm M thỏa mãn là mặt cầu có bán kính bằng:

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi I là điểm thỏa mãn: I A − 2 I B + 5 I C = 0 Suy ra: ∣ ∣ ​ M A − 2 MB + 5 MC ∣ ∣ ​ = 12 = ∣ ∣ ​ 4 M I ∣ ∣ ​ = 4 M I ⇔ M I = 3 Quỹ tích điểm biểu diễn M là mặt cầu tâm I có bán kinh: R = MI = 3.

Gọi I là điểm thỏa mãn:

Suy ra:

Quỹ tích điểm biểu diễn M là mặt cầu tâm I có bán kinh: R = MI = 3.

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian v ớ i h ệ t ọ a độ Để -c á c vu ô ng g ó c Oxyz cho h ì nh chop t ứ gi á c đê u S.ABCD , biêt S(3;2;4),B(1;2;3),D(3;0;3) . L â p ph ươ ng tr ì nh đườ ng vu ô ng g ó c chung c ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG