Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho đường thẳng : và 2 điểm , . Gọi là điểm thuộc sao cho diện tích bằng . Giá trị của bằng

Trong không gian cho đường thẳng  :  và 2 điểm , . Gọi  là điểm thuộc  sao cho diện tích  bằng . Giá trị của  bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ phương trình đường thẳng : : Vì thuộc nên (–2 t ; 3 – t ; t – 1) ; (1 – 2 t ; 2 – t ; t – 3) Ta có S A B C = C A → ; C B → 2 = 3 t - 7 2 + - 3 t - 1 2 + 3 t - 3 2 2 = 27 t 2 - 54 t + 59 2 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/zJMWO5VNTaIO-7pyYoWU_BMRVe-gRMFIRFbK-sC9UcU_qFhYeGldCLVUiLL-MKcdUT-yk585YRRvRpd2TPF7-3FlVu7W686_JZNg8ruRUdtjmPJrQKQn7h8FVw9Dz-eisi5jY5yz" style="width: 242.67px; height: 156.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="S subscript A B C end subscript equals fraction numerator open vertical bar open square brackets stack C A with rightwards arrow on top semicolon stack C B with rightwards arrow on top close square brackets close vertical bar over denominator 2 end fraction equals fraction numerator square root of open parentheses 3 t minus 7 close parentheses squared plus open parentheses negative 3 t minus 1 close parentheses squared plus open parentheses 3 t minus 3 close parentheses squared end root over denominator 2 end fraction equals fraction numerator square root of 27 t squared minus 54 t plus 59 end root over denominator 2 end fraction"> . Theo đề bài ta có . Suy ra hay

Từ phương trình đường thẳng  :

  :  

 thuộc  nên

  (–2t; 3 – t; t – 1) ;  (1 – 2t; 2 – t; t – 3)

     

Ta có

<math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>S</mi><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi></mrow></msub><mo>=</mo><mfrac><mfenced open="|" close="|"><mfenced open="[" close="]"><mrow><mover><mrow><mi>C</mi><mi>A</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>;</mo><mover><mrow><mi>C</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mrow></mfenced></mfenced><mn>2</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mfrac><msqrt><msup><mfenced><mrow><mn>3</mn><mi>t</mi><mo>-</mo><mn>7</mn></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>3</mn><mi>t</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mfenced><mrow><mn>3</mn><mi>t</mi><mo>-</mo><mn>3</mn></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup></msqrt><mn>2</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mfrac><msqrt><mn>27</mn><msup><mi>t</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>54</mn><mi>t</mi><mo>+</mo><mn>59</mn></msqrt><mn>2</mn></mfrac></math>.

Theo đề bài ta có

.

Suy ra  hay

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , mặt phẳng qua ba điểm , , có phương trình là . Giá trị bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG